Konkursy na stanowiska


05-07-2018

Ogłoszenie o konkursie

DZIEKAN

Wydziału Wokalno-Instrumentalnego

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego

w Katowicach

 ogłasza

Konkurs Otwarty na stanowisko asystenta

w Instytucie Wokalno-Aktorskim

w zakresie wokalistyki

 

1.   Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • spełniają wymogi określone w art. 109 Ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
 • posiadają dyplom ukończenia wyższych magisterskich studiów muzycznych,
 • wykazują się osiągnięciami i dorobkiem w działalności artystycznej o zasięgu międzynarodowym.

2.   Kandydaci przystępujący do konkursu, składają w Dziale Kadr następujące dokumenty:

 • podanie o dopuszczenie do konkursu zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922),
 • życiorys i kwestionariusz osobowy,
 • dyplom ukończenia wyższych magisterskich studiów muzycznych,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • zwięzły opis osiągnięć artystycznych i dydaktycznych za okres od 01.01.2014r. do 30.06.2018r.
 • w przypadku kandydatów zatrudnionych w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego 
  w Katowicach – opis osiągnięć organizacyjnych za okres od 01.01.2014r.  do 30.06.2018r.
 • autoreferat zawierający plany kandydata w zakresie działalności artystycznej, naukowej, dydaktycznej i działalności organizacyjnej na rzecz Akademii.

3.   Kandydaci zobowiązani są do:

 • przeprowadzenia 25-minutowej lekcji pokazowej z udziałem studenta (studentów) wybranego przez kandydata,
 • przedstawienia krótkiego recitalu wokalnego (do 20 minut) ze zróżnicowanym programem.
  Uczelnia nie zapewnia akompaniatora.

4.   Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej.

5.   Dokumenty  należy  składać do dnia  06.08.2018 r. w Dziale Kadr Akademii Muzycznej  im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3, I piętro pok. nr 2.  


 Pozytywne rozstrzygnięcie konkursu nie stanowi gwarancji zatrudnienia na stanowisku asystenta.


zobacz również:

ostatnia modyfikacja: 05-07-2018
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek